Regulamin Akademii ALLECCO


§1

Postanowienia ogólne

 1. Akademia Piłkarska zwana w dalszej części niniejszego regulaminu Akademią prowadzona jest przez LKS Unia Kosztowy.
 2. Celem Akademii jest szkolenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym oraz przygotowanie ich do gry w drużynach młodzieżowych Unii Kosztowy lub innych klubów.
 3. Warunkiem przynależności do Akademii jest: 

a)      złożenie deklaracji przystąpienia do Klubu

b)   rejestracja dziecka na stronie PZPN 

c)      opłacanie składek ustalonych przez Zarząd Klubu

d)      przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.

 1. W zajęciach treningowych mogą brać udział dzieci posiadające aktualne badania lekarskie. Badania lekarskie przeprowadzają rodzice/opiekunowie na swój koszt.
 2. LKS Unia Kosztowy dopuszcza możliwość obniżenia składek członkowskich ze względu na trudną sytuację finansową. Obniżenie takie może nastąpić na wniosek zainteresowanego złożony do Zarządu LKS Unia Kosztowy. 
 3. Nieopłacenie składek członkowskich do końca następnego miesiąca po miesiącu którego dotyczą powoduje zawieszenie członkostwa co wiąże się z wykluczeniem z treningów.
 4. Odpowiedzialność za doprowadzenie na trening i odprowadzenie dzieci z treningu spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych. Odpowiedzialność Akademii za dziecko kończy się z chwilą zakończenia zajęć.

§2

Obowiązki zawodnika Akademii

 1. Zawodnik Akademii zobowiązany jest:

a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,

b trenować w jednolitym stroju treningowym, adekwatnym do warunków atmosferycznych,

c)     przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,

d)      wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,

e)      być sumiennym i zdyscyplinowanym,

f)       w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,

g)      zwracać się kulturalnie do kolegów i trenera,

h)      wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,

i)        podczas treningów nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami,

j)        w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu.

 

§3

Obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika Akademii

 1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi.
 2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie podważać autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami, wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera koordynatora.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do zapoznania się z treścią filmu pod tytułem "Respect", który jest umieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce "Strefa rodzica".
 5. Rodzice mają obowiązek regularnie przed każdym treningiem wchodzić na stronę internetową.
 6. O rezygnacji z treningów w Akademii, rodzic/opiekun zawodnika zobowiązany jest niezwłocznie poinformować trenera prowadzącego zajęcia. Opłacone składki nie podlegają zwrotowi.

 

§4

Postanowienia końcowe

 1. Akademia zastrzega sobie prawo zmiany w niniejszym regulaminie. Aktualny regulamin znajduje się na https://uniakosztowy.klubowo24.pl/
 2. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener.
 3. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku dziecka w celach promocyjnych Akademii oraz w celu ewentualnego zgłoszenia dziecka do rozgrywek organizowanych przez inne podmioty.

LikeBox

Spotkania

Wspiera nas Miasto Mysłowice


dotacja Akademia:  100 000 zł

dotacja seniorzy:  100 000 zł

Złoty Certyfikat programu PZPN


Aktywnie w Kosztowach


Statystyki

Statystyki są odświeżane co godzinę.

Liczba odwiedzin dzisiaj: 0

Liczba odwiedzin łącznie: 2372262

Statystyki Szczegółowe